Версия для печати

Стихи Татьяны Сивец в переводе на калмыцкий язык

  • Пятница, 16 октября 2020 09:08

Сивец Т. «Как мы нашли наше море?..»; «Я ему приношу опять молоко и мёд…»; Про счастье: стихи / Перевела с белорусского Вера Шуграева // Хальмг унн – Калмыцкая правда. – 2015. – 21 мая. – С. 4.


Татьяна Сивец

 

***

 

 Эврә теңгсән яһҗ олдви?

 Энүнә тускар ю келдви?

 Эннь киитн аһар, болв

 Яһҗ шатдгинь меднәвидн.

 Цугтан даарад көрчәх цагт

 Цувад көндрсндән әмдвидн.

 Кеҗ өгдгнь уга болхла,

 Ишклң унд чигн өгич!

        

Эн бәәрән бидн үлдәһәд,

Эҗго һазрт күрхәр йовсн.

Энүнә тускар бидн хойр

Эндүрлт уга меднәвидн.

Зуна цаг цугтаг меклвә,

Зервк чачран гертән мартва…

Терүнд уйдҗ бичә ууль,

Тиим бәәдл кениг өврәхмб?

 

Эврә кермд орад су,

Энүнд чамла әдлнь харһх.

Тедн бас неҗәдәр йовна,

Тедн бас алмацҗ йовна.

Кен кендән ах, дү

Келҗ болшго, йилһл уга.

Нам Хамгин Эзн болҗахнь

Негинь чигн хасҗ чадшго.

Кемр «теңгс уга» гихлә,

Келх: «Йовад йовхмн билә!»

  

 

***

 

Бал, үс дәкн терүнд

Би күргҗ өгдг болв.

Таньдго зууһад нерд дундас

Талын күүнә неринь тодлув.

 

Хавр күләсәр терүг дууднав,

Хаалһинь мөрдәд дахад йовнав.

Хәәһәд ардаснь күн ирхлә,

Хәрү төрүц тәвш угав.

 

Эн цаг – усна урсхул,

Эргсн һазриннь элсн болнав.

Кемр уйдад, һанцардад зовхла,

Килмҗ терүнд Бурхнас сурнав.

 

Терүнә халхцнь болҗ чадхув,

Терүнә үснәннь салькн болнав.

Түрүн толянла намаг дуудхла,

Теесн шүлгүдән кевтнь өгнәв.

 

 

КИШГИН ТУСКАР

 

Кишг ямаран болдгинь меддвчи?

Энчнь йир амр юмн.

Көвкр өдн һартан бәрснәс

Энчнь гиигн, берк гиигн.

О, Деед Эзн, чамд кембв?

Би чамд юн болҗахмб?

Ода яһад намаг салвлҗанач,

Әңг әңгәр таслад хайҗахмбч?

О, Деед Эзн, самолётар нисәд һартл

Кедү цаг үлдвә нанд?

Цугтаг Бурхна элчлә әдлцүлтл

Кедү цаг давхмб ода?

Жирһлин кишг киноһас оңдан,

Теврәд таалхас төрүц оңдан,

Кишгтә күн бийләһән дәәлдшго,

Тер бийләһән эвцлт хәәшго.

Кишгтә күүнә өсксн җиврнь

Көлдк башмгин үзүртнь бәәнә.

Өрин өрлә нүдән ээһәд,

Генткн хәләхлә – зуна цаг.

Өөрән бәәх күүнәс сенр

Генткн альмна үнр каңкнна.

 

                 Белорусс келнәс орчулснь Шугран Вера.

                                              

Элст, 2015 җил.

 

Сивец Т. «Эврǝ теңгсǝн яhҗ олдви?..»; «Бал, үс дǝкн терүнд…»; Кишгин тускар: шүлгүд / Белорус келнǝ орчулснь Шугран Вера // Хальмг үнн. –2015. – Майин 21. –Х. 4.

Прочитано 316 раз